Dozowanie

Specjalizujemy się w projektowaniu oczyszczalni przemysłowych, tak aby dawały możliwość odprowadzania ścieków podczyszczonych do oczyszczalni komunalnych lub do środowiska, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym, modernizujemy istniejące obiekty w taki sposób aby mogły sprostać obecnym wymaganiom, bierzemy czynny udział, począwszy od projektu, do uzyskania założonych wymagań. Wykonujemy wdrożenia stacji dozowania chemikaliów
( zbiorniki magazynowe i procesowe z KO, TWS, PE, PP, pompy dozujące, armaturę, sterowanie ), tj. PIX – siarczan/chlorek żelazowy, PAX- polichlorek glinowy, ALS/ALK – siarczan glinowy, podchloryn sodu, aktywny dwutlenek chloru w roztworze, perhydrol, itp.,
kompletnych węzłów oczyszczania ścieków w oparciu o flotacje ciśnieniową DAF ( flotatory ), lub w oparciu o chemiczne strącanie i dekantację ( osadniki lamellowe ), roztwarzania i dozowania flokulantów ( polielektrolitów ), mleczka wapiennego, wodorotlenku sodu, węzły odwadniania i higienizacji osadów ściekowych z wykorzystaniem prasy taśmowej, filtracyjnej prasy komorowej, wirówki dekantacyjnej czy workownicy.

Jeżeli ścieki podczyszczone mają być odprowadzane do środowiska naturalnego, proponujemy systemy biologicznego doczyszczania w oparciu o osad czynny, SBR ( Sequence Batch Reactor), MBR ( Membrane Reactor ), MBBR ( zawieszone złoże ruchome ).

Do zakresu naszej działalności zaliczyć można również dobór i dostawy chemikaliów niezbędnych w procesach podczyszczania ścieków. Należą do nich:

Koagulany żelazowe i glinowe,
Flokulanty ( polielektrolity ),
środki do korekty pH ( kwasy nieorganiczne, zasady ),
substancje będące źródłem węgla organicznego, niezbędnego w procesie denitryfikacji,
preparaty do neutralizacji i hamowania powstawania odorów ( siarkowodoru ) w systemach kanalizacji (proces FERROX )
środki dezynfekcyjne: aktywny dwutlenek chloru w roztworze, podchloryn sodu,
środki antypienne,
inne specjalistyczne.