POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS

1. Polityka prywatności serwisu www.chem-top.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (dalej: RODO)

Pragniemy poinformować że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest CHEM-TOP Cezary Topolski z siedzibą w Toruniu pod adresem ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń , NIP 879-21-16-939

Kontakt do administratora danych osobowych: rodo@chem-top.pl

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

2.  Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i skąd je bierzemy?

Jeśli jesteś gościem na naszych stronach www powinieneś przeczytać zasady przetwarzania plików cookie oraz zbierania informacji w celach analitycznych zawarte w niniejszej polityce prywatności.

Jeśli jesteś naszym Klientem, w tym Klientem sklepu internetowego, przedstawicielem Klienta instytucjonalnego, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zawartej z Tobą, Twoim pracodawcą, zleceniodawcą umowy, lub realizacją celów podatkowych i statystycznych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:

 1. 6 ust 1 lit. B RODO – (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 1. 6 ust. 1 lit. C RODO – (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 1. 6 ust. 1 lit. F RODO – (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). W przypadku sporu w naszym interesie jest zapewnienie sobie możliwości udowodnienia należytego wykonania umowy, wiąże się to z możliwością udostępnienia treści umowy kancelarii prawnej lub organom państwowym.

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane związane z korzystaniem z treści strony internetowej lub sklepu internetowego w sposób opisany poniżej:

 1. Rejestrujemy Twoją aktywność na naszych stronach w celach analiz i statystyk.
 1. W przypadku uruchomionego na naszej stronie specjalnego dodatku pobieramy unikalny numer instalacyjny przeglądarki internetowej z której korzystasz przy przeglądaniu naszych stron. Pobrany numer wykorzystujemy do wysłania Tobie wiadomości tupu push (get-signal). Nie łączymy tej informacji z innymi Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzamy.
 1. Po wyrażeniu przez Ciebie zgody, w Twojej przeglądarce będziemy instalować pliki cookie pomagające w działaniu naszej strony i personalizacji reklam, które zobaczysz podczas przeglądania innych treści w sieci internet.
 1. W celu wysłania Tobie informacji marketingowych w postaci cyklicznych wiadomości e-mail poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przesyłanie tych informacji.
 1. Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, zalecamy również czyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki oraz jej konfigurację pozwalającą na przekazywanie Twoich danych w zakresie jaki Tobie odpowiada.
 1. Masz prawo zapytać jakie dane osobowe otrzymane od Ciebie przetwarzamy.
 1. Czas jaki musimy przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe wynika z treści zawartych umów, lub Twojej woli, np. utrzymywania konta w naszym sklepie internetowym. Dane otrzymane ale nie wykorzystywane do zawarcia i wykonania umowy w tym postanowień gwarancyjnych, utrzymania konta w sklepie lub korespondencji marketingowej, usuwamy tak szybko jak jest to możliwe zgodnie zasadą minimalnego czasu przechowywania danych.
 1. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych opiera się na przesłance legalizacyjnej art. 6 ust. 1 lit f RODO (przesłance interesu administratora uzasadnionej w sposób prawny). Oznacza to, że kiedy kupując naszą usługę lub towar, wskażesz innego odbiorcę niż Ty sam włączając w to również model dropshippingu, Naszym interesem popartym prawnie jest chęć poprawnego wykonania przedmiotu umowy i dane osobowe odbiorcy, które otrzymaliśmy, będziemy w tym celu przetwarzać. Mamy nadzieję, że jeśli jesteś odbiorcą usługi lub towaru wskazanym przez inną osobę, zostałeś przez nią poinformowany o zaistniałym fakcie lub odbieranie korespondencji i przesyłek jest Twoim obowiązkiem służbowym, w związku z tym przetwarzając Twoje dane robimy to tylko w zakresie opisanym powyżej.

Możemy pozyskiwać nade przez: adres e-mail – przesyłasz nam swoje dane dobrowolnie, przez źródła ogólnodostępne,  telefon, inne formy korespondencji, formularze na naszych stronach w tym formularz zakładania kont np. w sklepie internetowym. Dane pozyskujemy również przez serwisy udostępniające oferty lub zapytania ofertowe np. Allegro, Ebay, Oferteo, itp. Publikując swoje dane w tych serwisach jesteś świadomy że Twoje dane otrzyma strona umowy która zawierasz.

3. Dane osobowe które przetwarzamy

 1. Kiedy odpowiadamy na korespondencję przetwarzamy adres e-mail lub nr tel. Oraz imię i nazwisko. Po zakończeniu korespondencji dane usuwamy.
 1. Kiedy wystawiamy rachunek przetwarzamy dane niezbędne do wystawienia rachunku.
 1. Kiedy wystawiamy fakturę przetwarzamy dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 1. Do zawarcia i realizacji umowy, będą potrzebne imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres wykonania/dostarczenia usługi lub towaru, adres e-mail, nr telefonu.
 1. Dane związane wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych.
 1. Dane Klientów sklepu internetowego które przetwarzamy to: imię i nazwisko, firma przedsiębiorcy, numer telefonu, login, adres e-mail, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres dostawy towarów, historie zakupów, nr ID przeglądarki internetowej, dane konieczne do wystawienia faktury lub rachunku, dane niezbędne do realizacji rękojmi lub gwarancji.
 1. Dane odbiorców: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

4. Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe

Dane naszych Klientów ujawniamy:

 1. Uprawnionym z mocy prawa organom administracji publicznej np.: organom podatkowym.
 1. Podmiotowi trzeciemu prowadzącemu naszą rachunkowość.
 1. Dostawcom przesyłek – firmom kurierskim i spedycyjnym które dostarczą do Ciebie przesyłkę.
 1. Dostawcom usług płatniczym w przypadku kiedy zdecydujesz się na taką formę płatności.
 1. Twoje dane przetwarzane są w systemie informatycznym naszego dostawcy usług utrzymujących nasze strony na serwerach.
 1. Dane odbiorców przetwarzane są w systemie informatycznym naszego dostawcy usług utrzymujących nasze strony na serwerach. Dodatkowo dane odbiorców przekazujemy firmom dostarczającym przesyłki.

5. Czas przetwarzania danych

Wszystkie dane które przetwarzamy, przechowujemy i przetwarzamy możliwie w jak najkrótszym czasie. Jeśli posiadasz konto w naszym sklepie przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane tak długo jak decydujesz się utrzymywać konto użytkownika w naszym systemie.  Przypadku przechowywania i przetwarzania danych podatkowych musimy utrzymywać je 5 lat podatkowych co w praktyce może oznaczać nawet 7 lat kalendarzowych. W przypadku współpracy stałej przetwarzamy dane w sposób ciągły aż do ustania współpracy.

6. Twoje i nasze prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Twoje prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych to:

Prawo dostępu do danych osobowych:

Na podstawie art. 15 RODO Informujemy na żądanie osoby czy przetwarzamy jej dane, w jakim zakresie, oraz udzielamy dostępu do tych danych. Dostęp do danych może zostać zrealizowany na zasadzie wydania kopii danych. Odnotowujemy fakt wydania kopii danych. Administrator danych może pobrać opłatę zgodnie z cennikiem wynikająca z kosztów administracyjnych oraz doliczyć opłaty związane z wydaniem i przesłaniem kopii w wersji papierowej.

Prawo do sprostowania danych:

Wykonujemy sprostowania danych na pisemne żądanie osoby której dane przetwarzamy.

Prawo uzupełnienia danych:

Uzupełniamy i aktualizujemy dane na pisemne żądanie osoby.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):

Na pisemna żądanie osoby usuwamy jej dane w przypadku gdy:

 1. zebrane przez nas dane nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane i przetwarzane
 1. osoba której dane przetwarzamy cofnęła zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. A i nie mamy innej podstawy prawnej do jej przetwarzania.
 1. Osoba wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 w związku w przetwarzaniem i nie dostrzegamy innych podstaw do przetwarzania uzasadnionych prawnie, lub w przypadku sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania.
 1. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 1. Przetwarzane dane osobowe muszą zostać usunięte przez administratora danych na podstawie prawa obowiązującego na terenie Unii Europejskiej.
 1. Dane osobowe zostały zebrane na drodze oferowania usług społeczeństwa informacyjnego – art. 8 ust. 1
 1. W przypadku kiedy administrator danych upublicznił dane osobowe, mamy obowiązek usunięcia danych w rozsądny sposób przy użyciu dostępnych środków i technologii oraz kosztu realizacji. W przypadku zaistnienia takiego faktu poinformujemy administratorów przetwarzających upublicznione dane osoby, w celu usunięcia tych danych.
 1. Możemy odmówić usunięcia danych osobowych w przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Na pisemne żądanie osoby której dane przetwarzamy możemy ograniczyć przetwarzanie w przypadku gdy:

 1. Osoba której dane przetwarzamy zakwestionowała prawidłowość tych danych, ograniczenie wprowadzamy na czas jaki jest na potrzebny do weryfikacji poprawności danych.
 2. Przetwarzamy dane niezgodnie z prawem a osoba której dane przetwarzamy nie wyraża zgody na ich usunięcie, żądając jednocześnie dokonania ograniczeń przetwarzania danych.
 3. Nie stwierdzamy potrzeby przetwarzania danych osoby, jednak są one potrzebne osobie do wykonania ustaleń i dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Osoba której dane przetwarzamy zgłosiła sprzeciw na podstawie art. 21 ust 1 w związku z przetwarzaniem. Ograniczenie wprowadzamy na czas potrzebny do stwierdzenia czy podstawy prawne którymi się kierujemy są nadrzędne w stosunku argumentów osoby wnoszącej o ograniczenie przetwarzania danych.
 1. Kiedy wprowadzamy ograniczenie przetwarzania, mamy możliwość przetwarzania bez przechowywania danych, kiedy otrzymamy zgodę osoby której dane dotyczą, lub w przypadku dochodzenia lub obrony naszych roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Prawo do sprzeciwu:

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. E lub F, z uwzględnieniem profilowania włącznie. Po wniesieniu sprzeciwu nie możemy przetwarzać Twoich danych, z wyjątkiem sytuacji kiedy wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich praw i wolności, lub istnieją podstawy do dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

W przypadku kiedy wykorzystujemy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo w każdym momencie wnieść sprzeciw w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania.

Rozpoczynając komunikację z osobą której dane będziemy przetwarzać, informujemy o naszej polityce dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych:

Każda osoba której dane przetwarzamy ma prawo otrzymać swoje dane które przetwarzamy w postaci elektronicznej i uniwersalnym formacie, możliwym do odczytu maszynowego. Osoba która otrzymała dane może nimi dysponować w sposób dowolny i przesyłać swoje dane innym administratorom danych.

Osoba której dane przetwarzamy może poprosić nas o przesłanie swoich danych do innego administratora danych,  wykonamy to jeśli jest to możliwe, po pisemnym potwierdzeniu takiej woli przez osobę, której te dane dotyczą.

Przetwarzanie i przesłanie powinno odbywać się na podstawie art. 6 ust.1 lit. A lub art. 9 ust.2 lit 1 lub na podstawie umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. B, należy wskazać że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W celu skorzystania ze swoich praw skorzystaj z adresu rodo@chem-top.pl, lub danych na strojnie kontakt https://chem-top.pl/kontakt

Skarga do organu nadzorczego:

Przysługuje Tobie na podstawie art. 77 RODO prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla Kraju w którym przebywasz, jeżeli sądzisz, że doszło do naruszenia postanowień RODO.

Profilowanie

Nie dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych w rozumieniu przyjętym przez RODO

7. Pliki cookie

Na wszystkich naszych stronach używamy znaczników internetowych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych na potrzeby personalizacji treści wyświetlanych na stronach, analizowania ruchu, poprawy działania strony i aplikacji sklepów internetowych. Mogą nimi być pliki cookie, local storage i inne.  Analizę danych prowadzi również Google Inc, poprzez narzędzie Google Analytics.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Cookie to pliki zawierające dane informatyczne. Cookie zapisują się na Twoim urządzeniu z którego przeglądasz stronę internetową. Cookie najczęściej posiadają informację z jakiej strony pochodzą, czas swojego życia, unikatowy numer Twojej przeglądarki internetowej oraz inne dane często niezbędne do pełnego działania strony internetowej.

Local storage oraz inne podobnie działające, są to dane zapisywane w pamięci Twojej przeglądarki internetowej.

Opisana polityka znaczników internetowych, ma swoje zastosowanie na naszych stronach internetowych oraz wszystkich urządzeniach posiadających zdolność przeglądania stron internetowych.

Posiadasz możliwość indywidualnego skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, dodania wtyczek poprawiających prywatność lub poruszania się na stronach internetowych w trybie „incognito”.

Mając tego świadomość przyjmij do wiadomości, że zostałeś poinformowany o fakcie używania plików cookie i innych, zapoznałeś się lub miałeś możliwość zapoznania z polityką prywatności naszych stron, jeśli masz jakiekolwiek obawy napisz do nas lub po prostu opuść nasze serwisy i przeczyść pamięć podręczna przeglądarki.

Więcej informacji o ciasteczkach uzyskasz na  stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Więcej informacji o możliwościach konfigurowania przeglądarki internetowej uzyskasz: na stronie:

Dla Mozilla Firefox : http://mzl.la/1BAQFQq

Dla Opera http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

Dla Safari https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

Dla Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Dla Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Dla Microsoft EDGE https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy